0
0

کتب ادیان و مذاهب

کتب تاریخی

کتب ادبی

آوات کتاب

آوات کتاب

 

کتابفروشی آوات

آوات کلمه ای است از کلمات زیبای کردی به معنی آرزو ، فعالیت آوات کتاب در زمینه کتب و مجلات علمی و آموزشی و بیشتر کتابهای قدیمی ادبی ، تاریخ ، ادیان و جغرافی ، فسلفه ، منطق و روانشناسی و زمینه های مختلف دیگر می باشد .